(F Type) نیروگاه بندرعباس

توربین و ژنراتور های نیروگاه بندرعباس واردکشور شدنصرالهي مجري بازتواني نيروگاه هاي شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي از ترخيص آخرين ژنراتور اين پروژه از گمرك بندر شهيد رجايي و ورود آن به سايت پروژه خبر داد
وي افزود اين نيروگاه با ظرفيت ٨٩٠ مگاوات از جمله نيروگاه هاي سبز كشور و با راندمان بالا مي باشد كه مي تواند نقش مهمي در توسعه و افزايش ظرفيت شبكه برق كشور داشته باشد.
نصرالهي در خصوص روند اجراي ساخت اين نيروگاه افزود اين نيروگاه از پيشرفت فيزيكي خوبي برخوردار است و از برنامه زمان بندي شده پروژه جلوتر است.
وي در پايان از همكاري مدير عامل و كاركنان شركت توليد نيروي برق بندرعباس درخصوص همكاري موثر و مداوم در اجراي اين پروژه تقدير كرد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.